Veiligheid

Veiligheid is een objectief en subjectief gegeven. Voorlichting en handhaving verbeteren het subjectieve gevoel, verlichting en aandacht voor de kwetsbare burger door goed ingerichte wegen het objectieve veiligheidsgevoel.

De Westerschelde is een uniek natuurgebied, daarnaast een internationale transportader. Er moet een coördinerend overleg komen tussen de Westerschelde-gemeentes. Controle op de werking van evacuatie- en rampbestrijdingsplannen met regelmatige oefeningen moet doorgaan met een coördinerende rol van de veiligheidsregio Zeeland. Hierbij is berichtgeving over stand van zaken en resultaten essentieel. Het verhoogt de betrokkenheid van de inwoners. In deze veiligheidsregio moet de brandweer (rood), de ambulance en GHOR (wit) en de politie (blauw) een duidelijke plaats krijgen naast Rijkswaterstaat (geel) wat coördinatie en samenwerking betreft. De communicatiesystemen, zoals C2000, moeten getest en verbeterd worden zowel binnen de provincie als met de buurtregio’s (incl. België). Zonder communicatie is er geen rampenbestrijding mogelijk. Veiligheid stopt niet bij de gemeentegrens.