Standpunten

Zoeken

Afval is voedsel

Als consument produceren we allemaal afval. Dat is geen schande, zolang het afval weer volledig ingezet kan worden als grondstof. Op dit moment is zo’n gesloten kringloop nog niet mogelijk. We houden reststoffen over, die niet goed zijn voor ons milieu.

Lees verder

Crises en de economie in Borsele

We zitten in een economische crisis, maar er zijn meer soorten crises. Zo kan ook gesproken worden over een voedselcrises, een energiecrises, de milieucrises en zo voort. Eigenlijk hangen al die soorten crisis samen: ons productiesysteem is niet gericht op mensen of op grondstoffenefficiency maar op winstmaximalisatie. Pas als we een duurzaam productiesysteem kennen waarin er evenwicht is tussen mensen, natuur en economie (people, planet, profit) zullen al de genoemde crises beheersbaar worden. Hoe het met de voortdurende economische crisis verder gaat is moeilijk voorspelbaar.

Lees verder

Dienstbaar Borsele, actieve burgers

De overheid is van en voor de mensen. Dat is de kernwaarde van de democratie. Dat betekent ook dat de overheid regels stelt zodat ieders vrijheid beschermd wordt. Dat de overheid haar burgers gelijk behandelt is het beginsel van de gelijkwaardigheid. Solidariteit en rechtvaardigheid geven aan dat er een evenwichtige verdeling van rechten en plichten in de samenleving moet zijn. Vanuit deze beginselen moet ook de gemeentelijke overheid handelen. De gemeente is er voor de burgers en de burgers vormen samen de gemeente. Overheid en burger hebben elk een eigen verantwoordelijkheid.

Lees verder

Duurzaamheid in Borsele

De gemeente heeft haar Milieubeleidsplan omgedoopt in Duurzaamheidsvisie Borsele. In dit document geeft de gemeente haar bedoelingen en streven weer over dit onderwerp voor de komende 20 jaar. De PvdA vindt dit beleidsdocument ambitieloos. Het geeft vooral een verslag van wat er nu gebeurt. En dat is véél te weinig.

Lees verder

Energie

Voorstanders van kernenergie beweren, dat elektriciteit uit kerncentrales goedkoop is. Hierbij wordt echter de gigantische kosten voor het opruimen van een centrale, na de afkoelingsperiode van ongeveer 150 jaar, niet meegerekend. De PvdA is tegen de bouw van meer kerncentrales. De PvdA wil zo nodig meewerken met de bouw van een nieuwe onderzoekscentrale (zoals nu in Petten staat). Deze centrale maakt diverse medische producten, en er wordt onderzoek gedaan.

Lees verder

Krimpende kernen

Borsele heeft 15 kernen, de een is wat kleiner dan de andere en iedere kern heeft haar eigen karakteristieken. Het zijn de bewoners die samen de leefbaarheid van hun kern bepalen.

Lees verder

Nationaal Landschap

De PvdA vindt weinig ambitie bij de gemeente om het Nationaal Landschap (NL) in de Zak van Zuid Beveland te ontwikkelen. Wij bepleiten een visie over het NL die uitgaat uit van 2 assen en wel de Stoomtrein Goes-Borsele en het oude Sloe Goederen Spoor.

Lees verder

Onderwijs

Het basisonderwijs op verschillende kernen dreigt te verdwijnen. Een visie op dit gebied voorkomt onverwachte situaties en bevordert een kwalitatief goed beleid binnen het basisonderwijs.

Lees verder

Sociale voorzieningen, maatschappelijk welzijn en zorg

Iedereen moet mee kunnen doen in onze samenleving. Dit vraagt om een cliëntgerichte aanpak bij de wetten en regelingen die er zijn voor mensen met een laag inkomen of met een beperking. Geen bergen formulieren maar menselijk maatwerk.

Lees verder

Sport en cultuur

Sportverenigingen zullen in en buiten het dorp moeten samenwerken om de voorzieningen op peil en betaalbaar te houden. Dit geldt ook voor culturele voorzieningen. Sport en spel geeft de sociale cohesie in de dorpen, ieder dorp moet kunnen rekenen op voldoende ondersteuning van vitale verenigingen om ook in tijden van bevolkingskrimp levensvatbaarheid te borgen.

Lees verder

Veiligheid

Veiligheid is een objectief en subjectief gegeven. Voorlichting en handhaving verbeteren het subjectieve gevoel, verlichting en aandacht voor de kwetsbare burger door goed ingerichte wegen het objectieve veiligheidsgevoel.

Lees verder

Verkeer en mobiliteit

Een plattelandsgemeente als Borsele brengt veel verkeersbewegingen met zich: van en naar school / werk / ontspanning / winkels met eigen of openbaar vervoer. Hiervoor dienen de wegen goed ingericht te zijn om ook veilig te kunnen fietsen en lopen. Naast de doorgaande wegen moet het oude wegenpatroon zoveel mogelijk gehandhaafd dan wel teruggebracht worden zonder dat het agrariërs onmogelijk gemaakt wordt om hun werk te doen De wegen dienen zo ingericht te zijn dat de functie duidelijk is. Dit geldt voor wegen buiten en binnen de bebouwde kom.

Lees verder

Voorzieningen algemeen

De voorzieningen op een aantal dorpen nemen af, scholen staan onder druk door te weinig leerlingen, de winkels op kleinere kernen zijn grotendeels verdwenen. De gemeente heeft een taak in het faciliteren van voorzieningen.

Lees verder

Wonen

Het woongenot in onze kernen wordt naast kwaliteit van de woning bepaald door de omgeving en de voorzieningen op de kernen of directe omgeving. We willen op iedere kern betaalbare koop- en huurwoningen, voor iedere leeftijd. De laatste jaren zijn er veel huurwoningen gebouwd voor senioren, echter niet voor gezinnen of alleenstaande en jongeren. In recente nieuwbouwprojecten zijn er op ons verzoek starterswoningen gebouwd, maar in de huursector zijn er geen sociale huurwoningen bijgebouwd, terwijl er wel huurwoningen zijn verkocht. Naast de starterswoningen willen wij sociale huurwoningen voor gezinnen en alleenstaanden op ieder dorp.

Lees verder