Sociale voorzieningen, maatschappelijk welzijn en zorg

Iedereen moet mee kunnen doen in onze samenleving. Dit vraagt om een cliëntgerichte aanpak bij de wetten en regelingen die er zijn voor mensen met een laag inkomen of met een beperking. Geen bergen formulieren maar menselijk maatwerk.

Niet ieder dorp zal alle voorzieningen kunnen hebben, een goed vervoerssysteem zorgt dat je daar komt waar de voorzieningen (zowel wat betreft zorg, welzijn als ontspanning) zijn. Dat vraagt maatwerk in een plattelandsgemeente als Borsele en slimme combinaties van vervoerssystemen. De gemeente heeft een zorgtaak, vervat in de WMO. Gezondheid vraagt een actieve benadering van de gemeente om problemen te voorkomen en te beperken. Overgewicht neemt toe, ook onder de Borselse bevolking. Bij aanpak hiervan is goede voorlichting over gezonde voeding, te beginnen op de basisschool, noodzaak. Alcohol- en drugs- gebruik/misbruik komt niet alleen onder jongeren voor, bewustwording van de risico’s ervan is nodig in alle leeftijdscategorieën.

Er is toename van eenzaamheid en isolement, vooral bij burgers met een laag inkomen, zowel jong als oud. Een actieve benadering vanuit het zorgloket met het wijzen op de mogelijkheden die er zijn kan het probleem verkleinen. Het gebruik van de regelingen die er zijn moet omhoog. Huisbezoek door mensen die bekend zijn bij het Zorgloket geeft de mogelijkheid maatwerk te leveren.
Koppelingen van persoonsbestanden geven de mogelijkheid mensen actief te benaderen en formulierenchaos te voorkomen; dit geldt niet alleen bij controle. Wij pleiten voor deelname aan de landelijke website: bereken uw recht. Hiermee kunnen burgers gemakkelijk nagaan wat hun (financiële) rechten en mogelijkheden zijn. Hulp in Borsele moet maatwerk zijn.

Borsele kan niet zonder vrijwilligers en mantelzorgers. Zorg voor goede regelingen en pardonzorg voor deze groepen. Je houdt het langer vol als mantelzorgers af en toe een dagje vrij hebben. Pas de regelingen die er zijn soepel toe, een inkomensgrens van 120% van het sociale minimum is voor ons een aanvaardbare ondergrens. Laat bij de vermogenstoets de eigen woning (binnen een
bepaalde waarde) buiten beschouwing. Een persoonsgebonden budget (PGB) geeft een keuzevrijheid aan onze inwoners, het hoort standaard aangeboden te worden en niet als uitzondering te gelden.