Energie

Voorstanders van kernenergie beweren, dat elektriciteit uit kerncentrales goedkoop is. Hierbij wordt echter de gigantische kosten voor het opruimen van een centrale, na de afkoelingsperiode van ongeveer 150 jaar, niet meegerekend. De PvdA is tegen de bouw van meer kerncentrales. De PvdA wil zo nodig meewerken met de bouw van een nieuwe onderzoekscentrale (zoals nu in Petten staat). Deze centrale maakt diverse medische producten, en er wordt onderzoek gedaan.

De enige energiebron, die energie levert die duurzaam is, de zon. Afgeleiden van zonne-energie zoals wind en getijdenstromingen zijn ook goed bruikbaar. Windmolens leveren de meeste energie op open vlaktes. Zij verbreken daarbij de horizonlijn. Daarom is het de beste manier om ze als parken neer te zetten, bij voorkeur uit het zicht. Ontwikkeling van een windmolenpark in de zuidelijke Noordzee heeft daarom de voorkeur van de PvdA. De zeewaterkering “Neeltje Jans” is uitermate geschikt voor exploitatie van getijdenstromingen. De PvdA maakt zich sterk het proefproject aan de Total-steiger in grotere vorm op “Neeltje Jans” uit te voeren. We zijn voor zonne-, wind- en getijdenenergie; tegen nieuwe kerncentrales.

Al deze elektrische energie, samen met de conventionele centrales in Vlissingen-Oost, is te veel voor consumptie in Zeeland. Door middel van 380 kV
hoogspanningslijnen vanaf Borssele wordt de stroom getransporteerd naar Brabant. De wens van de PvdA is om dit zoveel mogelijk ondergronds te doen, wat op dit
moment voor beperkte afstand technisch mogelijk is. Indien dit niet uitvoerbaar blijkt, dan dient het transport zoveel mogelijk langs bestaande infrastructuur te gebeuren. De PvdA kiest hiervoor het traject Sloeweg – A58.

Gebruik maken van de onuitputtelijke zon gebeurt door middel van zonneboilers en zonnepanelen. Bij zonnepanelen is de laatste jaren de maximale opbrengst per m2 gestegen van 75 naar 250 Watt.
Dit betekent dat een gemiddeld huishouden, met een jaarverbruik van 1.800 kWh, dit zelf op kan wekken met 4 m2 aan panelen. Door productievergroting daalt de aanschafprijs van panelen. Terugverdientijden komen hierdoor binnen 10 jaar. Subsidiëring kan deze ontwikkeling stimuleren.Daarom stelt de PvdA de volgende acties voor: Elke woning klimaatneutraal.

1. Bij nieuwbouw- en renovatieprojecten van R&B WONEN plaatsing van zonnepanelen verplicht stellen.
2. Gemeentelijke subsidiëring met minimaal de jaarlijkse Delta dividenduitkering.
3. Op het gemeentehuis investeerders en subsidiegevers opsporen en geclusterde particuliere subsidieaanvragen afhandelen op nationaal en Europees niveau.
4. Verwarming woningen door middel van zonneboilers, blokverwarming en koppelingen met warmteproducerende bedrijven. Elke agrariër / tuinder totaal energieproducent.
5. In samenwerking met de DELTA en bedrijfsorganisaties subsidieaanvragen activeren en afhandelen, met voorrang voor de agrarische sector.
6. In samenwerking met de DELTA het uitvoeringsprogramma opstellen. Bij uitvoering zoveel mogelijk lokale bedrijven betrekken.

Met deze acties zal de gemeente Borsele in Nederland een voorbeeldfunctie als plattelandsgemeente gaan vormen.De PvdA streeft ernaar om particulieren zo min mogelijk afhankelijk te maken van grote op winst gerichte energiebedrijven. Met lokale energieproductie helpen we elkaar in de gemeente en blijven “baas in eigen portemonnee”. Daarom wil de PvdA door binnen de komende 4 jaar in 4 Borselse dorpskernen beginnen met het energieneutraal maken van deze dorpen.

Om te voorkomen, dat de Delta als belangrijke Zeeuwse energieproducent slecht of niet te beïnvloeden is, heeft de PvdA het standpunt dat het nutsbedrijf (energie en water) DELTA NV 100% publiek bezit dient te blijven. Alle commerciële activiteiten van de DELTA dienen apart uitgevoerd te worden. Uiteindelijk doel van de PvdA is de naam met bijbehorend gedrag terug te brengen naar DELTA NUTS.