Dienstbaar Borsele, actieve burgers

De overheid is van en voor de mensen. Dat is de kernwaarde van de democratie. Dat betekent ook dat de overheid regels stelt zodat ieders vrijheid beschermd wordt. Dat de overheid haar burgers gelijk behandelt is het beginsel van de gelijkwaardigheid. Solidariteit en rechtvaardigheid geven aan dat er een evenwichtige verdeling van rechten en plichten in de samenleving moet zijn. Vanuit deze beginselen moet ook de gemeentelijke overheid handelen. De gemeente is er voor de burgers en de burgers vormen samen de gemeente. Overheid en burger hebben elk een eigen verantwoordelijkheid.

Besturen is mensenwerk. Regels en procedures, democratisch besloten, zijn er om het bestuur handvaten te geven en om de kernwaarden inhoud te geven. Regels en procedures mogen nooit leidend zijn zonder menselijk contact. Samen het gesprek aangaan is belangrijk om elkaar te begrijpen. De PvdA pleit voor een gemeente die vaker contact zoekt met haar burgers. Samen beleid ontwikkelen; gebruik maken van de lokale kennis van mensen; mensen vroegtijdig betrekken bij planvorming; ook gezamenlijk nagaan of uitgevoerd beleid wel gewerkt heeft zoals het bedoeld was. We zijn voor een gemeente die actief het gesprek aangaat. Borsele luistert naar haar burgers.

De gemeente moet daarvoor zichzelf goed aan de eigen regels houden: op tijd werken met vergunningen en aanvragen, brieven en e-mails tijdig beantwoorden. De gemeente Borsele moet ook in de elektronische tijd goed georganiseerd zijn en haar burgers de mogelijkheid bieden veel zaken af te doen per computer. Daarnaast moet ook een gemeente als die op Borselse schaal kunnen werken met maatwerk. Burgers zonder PC moeten ook goed geholpen worden en oplossingen moeten liever in maatwerk dan in starre procedures geregeld worden.

Vooral burgers die te maken hebben met het WMO-loket moeten adequaat geholpen worden. Dat wil zeggen op tijd en met aandacht voor hun specifieke situatie. De toename van het aantal ouderen (en vooral hoogbejaarden) stelt ook extra eisen aan de gemeentelijke dienstverlening.

Het dualisme dat in het gemeentelijke bestuur een belangrijke rol speelt houdt in dat de gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders elk een eigen verantwoordelijkheid hebben in het gemeentebestuur. De PvdA stelt vast dat in de praktijk van de afgelopen jaren er weinig afstand was tussen de raadsleden van de coalitiepartijen en het college. We pleiten ervoor
om het dualisme beter te organiseren en stellen voor om als gemeenteraad een eigen vierjarenplan te maken voor de komende raadsperiode. We denken dat dit – meer dan een collegeprogramma – het dualisme bevordert.

De gemeentefinanciën in Borsele zijn vele jaren gezond geweest. Borsele was een rijke gemeente. Daling van gemeentelijke inkomsten (minder bouwleges, lagere onroerend goed belasting, lagere uitkering van het rijk, lager dividend van Delta) betekenen dat we veel beter de uitgaven moeten gaan bewaken. Alle mooie plannen van de afgelopen jaren kennen flinke kostenoverschrijdingen. De PvdA pleit voor een veel stringenter kostenbewaking; vooral van masterplannen. We pleiten voor een beperkte uitbreiding van het gemeentehuis. Die is nodig om alle medewerkers goed te kunnen huisvesten. Onze ambtenaren verdienen een goede werkplek en een betere klimaatbeheersing dan nu. Een groot nieuw gemeentehuis past niet in deze tijd. Dat daarbij alles zo duurzaam mogelijk
moet, dat spreekt vanzelf.

De verschillende financiële stukken van de gemeentelijke jaarcyclus zijn de afgelopen periode eenvoudiger geworden. Toch is het voor de gemiddelde burger moeilijk om die stukken te begrijpen. We moeten zorgen dat er voor de burger heldere informatie komt over de gemeentefinanciën. De gemeenteraad moet meer tijd en ruimte krijgen om voorafgaand aan de opstelling van de begroting
door het college keuzes aan te geven. Het Deltadividend moet gericht aangewend worden voor de bevordering van Borsele aan CO2-neutrale gemeente. Gemeentelijke financiën: simpel, sluitend en transparant.