Crises en de economie in Borsele

We zitten in een economische crisis, maar er zijn meer soorten crises. Zo kan ook gesproken worden over een voedselcrises, een energiecrises, de milieucrises en zo voort. Eigenlijk hangen al die soorten crisis samen: ons productiesysteem is niet gericht op mensen of op grondstoffenefficiency maar op winstmaximalisatie. Pas als we een duurzaam productiesysteem kennen waarin er evenwicht is tussen mensen, natuur en economie (people, planet, profit) zullen al de genoemde crises beheersbaar worden. Hoe het met de voortdurende economische crisis verder gaat is moeilijk voorspelbaar.

Gemeentelijke projecten stimuleren de economie, maar moeten ook betaald worden uit inkomsten. De PvdA vindt dat we dit als gemeenteraad steeds goed moeten afwegen. We vinden dat de gemeente een rol heeft in het zoeken naar werkmogelijkheden voor uitkeringsgerechtigden. Verder is de PvdA voorstander van het koppelen van uitkeringen aan maatschappelijke participatie.

Werkgelegenheid in de gemeente kan vooral bevorderd worden door het streven naar meer Value Added Logistics (door aangevoerde goederen bewerkingen te laten ondergaan alvorens deze verder te vervoeren) in het Sloegebied. Daarnaast kan een actief recreatiebeleid werkgelegenheid scheppen. Vergrijzing vergt meer zorgwerkgelegenheid; dat geldt ook voor Borsele. Stimuleren van hoogwaardige werkgelegenheid.

Nieuwe bedrijventerreinen achten we in deze situatie niet nodig. Wel kunnen bestaande bedrijventerreinen geherstructureerd worden. Het blijkt dat de kleine terreinen bij vele kernen mogelijkheden voor hoogwaardig technologische bedrijven. De gemeente kan dit actief bevorderen. Voor Vlissingen-Oost zien we kansen om een transitie naar duurzaamheid in gang te zetten. Een opwaardering van havenactiviteiten is dan mogelijk. Duurzame energieopwekking en het sluiten van kringlopen binnen en tussen bedrijven zijn belangrijke doelen daarbij. Een belangrijk onderdeel van duurzame energieopwekking is de bevordering van decentrale energieopwekking d.m.v. warmtekrachtkoppelingen in kleine kernen of wijken. De huidige bedrijven die niet passen in het buitengebied kunnen wat de PvdA betreft niet uitbreiden, behalve als ze mee willen werken aan verhuizing naar betere bedrijfslocaties. Bestaande bedrijventerreinen duurzaam opwaarderen.

Het uitwerken van de toeristische potentie van de gemeente en m.n. de mogelijkheden van het Nationaal Landschap bieden economische kansen. Het masterplan voor de SGB vindt de PvdA een goed plan. We denken daarbij ook aan het bevorderen B&B accommodaties, meer groepsaccommodaties en aan het campervriendelijk maken van de gemeente. De bevordering van biologisch boeren, de kansen voor zilte landbouw en experimenten met algenproductie voor biobrandstof zijn economische kansen die het toerisme bevorderen en ook omgekeerd. Hierbij hoort dat het MKB ervoor kan zorgen dat kernen vitaal blijven.